Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
เคล็ดลับการขอกู้เงินซื้อบ้านให้ผ่าน

เคล็ดลับการขอกู้เงินซื้อบ้านให้ผ่าน ต้องจัดการทำข้อมูลการเงินอย่างไร

สำหรับท่านที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง แต่ติดตรงที่ว่าการจะซื้อบ้านสักหลังนั้นใช้เงินเป็นอย่างมากบางท่านก็เก็บเงินมากตลอกชีวิตจึงจะซื้อบ้านได้ ดังนั้นทางเลือกในการกู้ซื้อบ้านเป็นตัวช่วยในยุคนี้ แต่ถึงจะบอกว่าเป็นตัวช่วยให้เราซื้อบ้านแต่การขอทำเรื่องซื้อบ้านนั้นก็ไม่ใช่จะกู้กันได้ง่ายๆหลายๆท่านไม่สามารถกู้ผ่านได้แม้ว่าบ้างท่านจะผ่านคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนดก็ตามแต่ก็ไม่สามารถกู้ผ่านได้ ดังนั้นวันนี้เรามาดู เคล็ดลับการขอกู้เงินซื้อบ้านให้ผ่าน ต้องจัดการทำข้อมูลการเงินอย่างไร ทั้งวิธีทำงบการเงินส่วนบุคคล เป็นการจัดสมดุลการบริหารเงินของเราเองเพื่อให้ Statement ทางการเงินของเราสวยงาม เวลายื่นขอกู้เงินสร้างบ้านกับสถาบันการเงินต่าง ๆ จะได้มีเปอร์เซ็นต์การกู้ผ่านมากขึ้นนนั้นเอง เอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย…


ดอกเบี้ยบ้านเดือนมิถุนายน 65


เคล็ดลับการขอกู้เงินซื้อบ้านให้ผ่าน ต้องจัดการทำข้อมูลการเงินอย่างไร

เคล็ดลับการขอกู้เงินซื้อบ้านให้ผ่าน

สำหรับการข้อกู้บ้านนั้นนอกจากจะมีงานประจำแล้วหรือฐานเงินผ่านเกณฑ์ก็ตามหากท่านก็อาจจะกู้ไม่ผ่านเพราะด้วยเหตุผลทั้ง สมดุลการบริหารเงินของคุณอาจจะดูไม่ดีพอ ดังนั้นวันนี้เราลองทำ งบดุล โดย งบดุล เป็นงบสรุปฐานะการเงินของบุคคล ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งงบดุลจะรายงานว่าเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินอะไรบ้าง และมีภาระหนี้สินซึ่งเป็นภาระรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอะไรบ้าง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่ง ของเรานั้นเอง โดยงบดุลจะมีความสัมพันธ์กันดังสมการง่าย ๆ ดังนี้

  1. สินทรัพย์ทั้งหมด คือ รายการทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เราเป็นเจ้าของอยู่ ซึ่งมีมากมายหลายประเภทแตกต่างกัน ตามลักษณะและประโยชน์ของการใช้สอย สินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น เงินสด เงินออม บ้าน รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับต่าง ๆ หุ้นปันผล ธุรกิจส่วนตัว โดยเราจะใช้มูลค่าของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามราคาตลาดขณะนั้น จะไม่ใช้มูลค่าตอนที่ซื้อสินทรัพย์มาใช้จัดทำงบดุล เพราะราคาที่ซื้อในตอนแรกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
  2. หนี้สินทั้งหมด คือ เงินที่เราได้กู้ยืมคนอื่นเขามา และมีพันธะต้องชำระคืนในอนาคต หนี้สินอาจจะเป็นหนี้สินส่วนตัวเราเองหรือหนี้สินของครอบครัว เช่น หนี้ค้างชำระของบัตรเครดิต หนี้ค้างชำระในการผ่อนรถยนต์ หนี้ค้างชำระในการผ่อนโทรทัศน์ ตู้เย็น
  3. ส่วนของเจ้าของ คือ สินทรัพย์ส่วนที่เหลืออยู่หลังจากหักหนี้สินที่มีอยู่ทั้งหมดออกไปแล้ว ซึ่งส่วนที่เหลือนี้จะเป็นทรัพย์สินที่เราเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงและเป็นสิ่งแสดงถึงความมั่งคั่งของเราด้วย โดยที่ส่วนของเจ้าของยิ่งมีเพิ่มขึ้นเท่าไรก็แสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งของบุคคลนั้นที่ยิ่งมีเพิ่มขึ้น และเวลาเรายื่นขอกู้งบสร้างบ้าน ทางสถาบันการเงินก็จะดูว่า ส่วนของเจ้าของของเรามีอยู่มากเท่าไร ซึ่งสถาบันการเงินจะใช้เกณฑ์ดูถ้าว่าถ้าเรามีส่วนของเจ้าของอยู่มากก็แสดงว่า เรามีสินทรัพย์อยู่มากกว่าหนี้สินมาก หรือมีหนี้สินน้อย สถาบันการเงินก็จะให้เครดิตมากขึ้น เพราะเรามีสินทรัพย์ที่เป็นหลักค้ำประกันการจ่ายหนี้ได้อย่างไม่ต้องกังวลนั้นเอง

ตัวอย่างงบดุลเพื่อนำไปขอกู้งบสร้างบ้าน

สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
สินทรัพย์สภาพคล่อง
เงินสด 40,000
เงินฝากธนาคาร 200,000สินทรัพย์แท้จริง
รถยนต์ 500,000สินทรัพย์ส่วนตัว
โทรศัพท์มือถือ 10,000
โทรทัศน์ 15,000สินทรัพย์ลงทุน
เงินทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 200,000
บิลค้างชำระ
ค่าน้ำ ค่าไฟ 2,000เครดิตหมุนเวียน
ค่างวดบัตรเครดิต 5,000หนี้ค่าผ่อนสินค้า
หนี้ค่าซื้อรถยนต์ 300,000
รวมสินทรัพย์ (1) 965,000 รวมหนี้สิน (2) 370,000

ส่วนของเจ้าของ (1)-(2) 595,000

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 965,000

งบการเงินส่วนบุคคลอีกตัวนึงที่ผมอยากแนะนำให้เพื่อน ๆ ลองทำดู คือ งบรายได้รายจ่าย (income statement) คือ งบที่แสดงรายละเอียดของรายรับและรายจ่ายในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมาของเรา เวลาเรายื่นขอกู้เงินสร้างบ้านหรือขอสินเชื่ออื่น ๆ ทางสถาบันการเงินก็จะดูส่วนนี้เพื่อดูความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่องบสร้างบ้านของท่าน โดยผมจะยกตัวอย่างการจัดทำงบรายได้รายจ่ายง่าย ๆ ดังนี้

งบรายได้รายจ่าย ส่วนบุคคล สำหรับงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2557 – 31 สิงหาคม 2557
รายได้
เงินเดือน 30,000
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจำ 2,000
เงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น 1,000
รวมรายได้ 33,000
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุน
การออม 2,000
การลงทุน 1,000
ค่าใช้จ่ายคงที่
ค่าผ่อนรถยนต์ 5,000
ค่าใช้จ่ายที่ผันแปร
ค่าอาหาร 4,500
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 1,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1,500
ค่าบัตรเครดิต 2,000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 17,000
เงินสดส่วนเกิน (ส่วนขาด) 16,000

สรุป

จากงบรายได้รายจ่ายของนายร่ำรวย มีความสุขจะเห็นได้ว่ารายได้ของนายร่ำรวย มาจากการทำงานเป็นหลัก ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 17,000 บาท ทำให้มีเงินสดส่วนเกินต่อเดือน 16,000 บาท ซึ่งทางสถาบันการเงินจะนำเงินสดส่วนเกินต่อเดือน ไปพิจาณาการให้วงเงินกู้งบสร้างบ้านหรือซื้อบ้านด้วย ดังนั้นจากการทำงบดุล และงบรายได้รายจ่ายของเราเองจะทำให้เราประเมินขีดความสามารถว่าเราจะสามารถขอยื่นกู้สินเชื่อหรือขอกู้งบสร้างบ้านได้หรือไม่ และสามารถกู้ได้วงเงินเท่าไหร่ครับ มาทำงบดุลชีวิตส่วนบุคคลของเราให้สวยงามเพื่อการขอกู้เงิน จะได้มีงบสร้างบ้านอย่างที่เราต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยให้ท่านสามารถกู้ผ่านได้ง่ายอีกด้วย

หากเป็นคนเงินน้อยจะขอสินเชื่อต้องทำอย่างไร

เคล็ดลับการขอกู้เงินซื้อบ้านให้ผ่าน

สำหรับคนเงินเดือนน้อยเริ่มต้นเราอาจจะไม่ถึงเดือน 15,000 บาท ติดไปสักเงินเดือน 14,000 บาท โดยหักค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในแต่ละเดือนไป  8,000 บาท เหลือเก็บ 5,000 บาท เหลือเงินเก็บแค่นี้คงเรื่องยากมากๆที่เราจะสามารถเก็บเงินให้ได้ 5,000 บาททุกๆเดือนโดยเฉพาะยุคโควิด-19 แบบนี้ ดังนั้นการที่จะให้เราเก็บเงินเพื่อจะได้ 1.6 ล้าน เพื่อจะซื้อบ้านในเวลา 10-20 ปี ราคาบ้านที่เรามองๆไว้ราคาคงจะขึ้นเป็น 2.6 ล้านแน่ๆ เพราะฉะนั้นเราจะขอยกตัวอย่างทางออกของการกู้เงินเพื่อนำเงินมาซื้อบ้าน ดังนี้

นาย สมชาย มีเงินเดือน 12,000 บาทสามารถที่จะกู้ได้สูงสุด 1ล้านบาท รายละเอียดวงเงินกู้ตามเงินเดือน ผ่อนต่อเดือนจะอยู่ที่ประมาณ 5,000บาท ต่อเดือน โดยอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ธนาคารที่เรากู้แต่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 6% ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องผ่อนเป็นหนี้ไปอีก 30 ปี  ดังนั้นวิธีที่พอจะทำให้ท่านสามารถกู้ผ่าน คือต้องทำการ กู้ร่วม โดยผู้กู้ร่วมจำเป็นต้องเป็นคนในครอบครัวที่นามสกุลเดียวกันหรือสามีภรรยาก็ได้ โดยผู้กู้ร่วมแต่ละคนจะต้องเอารายได้ไปหักค่าใช้จ่ายมาร่วมกันคิด ตัวอย่างเช่น พี่ชายสมชาย มีเงินเดือน 16,000 บาท หลังจากหักแล้วจะมีเงิน เหลือ 10,000  บาท พ่อสมชายมี้เงินเดือน 20,000 หักค่าใช้จ่ายเหลือ 13,000 บาท มารวมกับ ของสมชายหลังหักค่าใช้จ่ายมี 5,000 จะเป็น 28,000 ซึ่งจะทำให้เรามีรายได้เหลือมากขึ้น จะทำให้เราสามารถเพิ่มวงเงินสำหรับกู้ได้สูงขึ้น ส่วนบ้านราคา 3 ล้านเราจะต้องมีผู้กู้ร่วมเท่าไรถึงวงเงินจะสามารถกู้ได้

บทความแนะนำ

นอกจากนี้หากท่านกำลังต้องการ สินเชื่อเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่ายที่สุด ที่ออกมาเพื่อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการเงินกู้จำนวนไม่มากหรือเงินด่วนที่หมุนไม่ทันสามารถเข้าถึงเงินจำนวนนี้ได้ง่ายมากขึ้น โดยท่านที่สนใจสามารถไปดูเพิ่มได้ที่ ลิงค์นี้เลย : วิธีสมัครสินเชื่อ truemoney kkp cash now เงินกู้สมัครง่ายผ่านมือถือ

อ้างอิงข้อมูลจาก krungsri.com