Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
รัฐบาลอนุมัติงบแก้หนี้นอกระบบ 4,500 ล้านบาท

รัฐบาลอนุมัติงบแก้หนี้นอกระบบ 4,500 ล้านบาท

วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง ส่งผลให้ภาคธุรกิจและประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาหนี้สิน รัฐบาลจึงมีมติอนุมัติงบประมาณกว่า 4,900 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินดังกล่าว โดยแบ่งเป็น 2 มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการพักหนี้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ

รัฐบาลอนุมัติงบแก้หนี้นอกระบบ 4,500 ล้านบาท

รัฐบาลอนุมัติงบแก้หนี้นอกระบบ 4,500 ล้านบาท

 

มาตรการพักหนี้ SME จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยสามารถพักชำระหนี้ได้สูงสุด 6 เดือน ส่วนมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ วงเงิน 4,500 ล้านบาท จะช่วยช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินได้ โดยสามารถขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ช่วยให้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้สอดคล้องกับศักยภาพในการหารายได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อย่างเหมาะสมเป็นธรรม

มติอนุมัติงบประมาณกว่า 4,900 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

รัฐบาลอนุมัติงบแก้หนี้นอกระบบ 4,500 ล้านบาท

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณกว่า 4,900 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของภาคธุรกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยแบ่งเป็น 2 มาตรการหลัก ได้แก่

  • มาตรการพักหนี้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วงเงิน 400 ล้านบาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยสามารถพักชำระหนี้ได้สูงสุด 6 เดือน
  • มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ วงเงิน 4,500 ล้านบาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินได้ โดยสามารถขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ได้

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ช่วยให้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้สอดคล้องกับศักยภาพในการหารายได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อย่างเหมาะสมเป็นธรรม รายละเอียดเพิ่มเติมของมาตรการมีดังนี้

มาตรการพักหนี้ SMEs

  • ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถยื่นขอพักชำระหนี้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ที่ตนมีสินเชื่ออยู่ โดยสามารถพักชำระหนี้ได้สูงสุด 6 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย การพิจารณาให้พักชำระหนี้จะพิจารณาจากผลกระทบที่ผู้ประกอบการได้รับจากโควิด-19 เป็นหลัก โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้ลดลง ยอดขายลดลง แรงงานลดลง เป็นต้น

มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ

  • ลูกหนี้นอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่สถาบันการเงินของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท การพิจารณาให้สินเชื่อจะพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้เป็นหลัก โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น

คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้อย่างเป็นรูปธรรม