Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
ออมเงินยังไง

ออมเงินยังไง ให้มีเก็บหลังเกษียณ 10 ล้านบาท

ออมเงินยังไง ให้มีเก็บหลังเกษียณ 10 ล้านบาท…!! เป็นอย่างที่ทราบกันว่าหลายๆท่านเมื่อทำงานมาตลอดทุกคนล้วนใฝ่ฝันที่จะใช้ชีวิตสบายๆ มีเงินพอใช้จ่ายและมีเวลาว่างสำหรับทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอยู่บ้านกับลูกหลาน ดูแลสัตว์เลี้ยง ทำสวน เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน หลังเกษียณ ดังนั้นวันนี้ทาง moneysabuy จะมาแนะนำ วิธีออมเงินเก็บหลังเกษียณ ต้องทำอย่างไร

ออมเงินยังไง ให้มีเก็บหลังเกษียณ 10 ล้านบาท

ออมเงินยังไง

การใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข จำเป็นต้องมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสร้างความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ โดย ไม่เป็นภาระของลูกหลาน แต่น่าเสียดายที่หลายคนยังเข้าใจผิดว่าการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณเป็นเรื่องของคนอายุมาก ใกล้เกษียณ ทั้งที่จริงแล้ว การเกษียณสุขต้องอาศัยการวางแผนล่วงหน้าในระยะยาวตั้งแต่เริ่มต้นทำงานเลยทีเดียว การวางแผนเมื่อใกล้เกษียณ นอกจาก จะลำบากและต้องกดดันตัวเองมากกว่าการเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ แล้ว ยังอาจไม่ทันการณ์อีกด้วย  ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำแนวทางการ ออมเงิน ว่าจะต้องทำยังไง ให้มีเก็บหลังเกษียณ

 • สูตรคำนวณเงินที่ต้องมีในวันเกษียณ​​

ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับการประมาณจำนวนเงินที่ต้องมีเพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณนั้น แบ่งออกเป็น 2 แนวคิด ได้แก่

 •  1.นำเงินออมมาใช้จ่ายหลังเกษียณ โดยมีสูตรดังนี้

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณ x 12 เดือน x จำนวนปีที่คาดว่าจัมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ = เงินที่ควรมีหลังเกษียณ

ตัวอย่างเช่น​ หากประเมินว่าหลังเกษียณจะใช้จ่ายเดือนละ 25,000 บาท และคาดว่าจะมีชีวิตอยู่จนอายุ 80 ปี ดังนั้น จำนวนเงินที่ต้องมี ณ วันเกษียณ

 • = 25,000 บาท x 12 เดือน x 20 ปีหลังเกษียณ
 • = 6,000,000 บาท​

แนวทางนี้จะเป็นการใช้เงินต้นให้หมดไปเรื่อยๆ

 • 2. นำดอกผลของเงินออมและเงินลงทุนมาใช้จ่ายหลังเกษียณ โดยมีสูตรดังนี้

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณ x 12 เดือน ÷ ประมาณการอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของเงินออมและเงินทุนต่อปีในช่วงหลังเกษียณคิดเป็น % ต่อปี = เงินที่ควรมีหลังเกษียณ

ตัวอย่างเช่น หากประเมินว่าหลังเกษียณจะใช้จ่ายเดือนละ 25,000 บาท และคาดว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของเงินออมและเงินลงทุนช่วงหลังเกษียณอยู่ที่ 6% ต่อปี ดังนั้น จำนวนเงินที่ต้องมี ณ วันเกษียณ

 • = (25,000 บาท x 12 เดือน) /6% ต่อปี
 • = 5,000,000 บาท

กรณีนี้ เงินต้นจะยังคงอยู่ให้ออกดอกออกผลต่อไป


 • แนวทาง ออมเงินเก็บหลังเกษียณ ให้ได้ 10 ล้านบาท

ออมเงินยังไง

โดยวันนี้เราจะพาท่านไปดูแนวทาง ออมเงินเก็บหลังเกษียณ ให้ได้ 10 ล้านบาท ต่ออายุ 60 ปี

ลงทุนตอนอายุ 21-22 ปี

 • เลือกฝากประจำได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 1.2% ต่อปี ต้องฝากเดือนละ 17,320 บาทต่อเดือน
 • เลือกพันธบัตรรัฐบาลได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 3% ต่อปี ต้องฝากเดือนละ 11,780 บาทต่อเดือน
 • เลือกตราสารหนี้ระยะยาวได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 5% ต่อปี ต้องฝากเดือนละ 7,385 บาทต่อเดือน
 • เลือกเล่นหุ้นได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยกรณี 8% ต่อปี ลงทุนเดือนละ 3,385 บาทต่อเดือน (การเล่นหุ้นมีความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกันที่จะขาดทุน)
 • เลือกเล่นหุ้นได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยกรณี 10% ต่อปี ลงทุนเดือนละแค่ 1,938 บาทต่อเดือน (การเล่นหุ้นมีความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกันที่จะขาดทุน)

หากท่านเริ่มลงทุนอายุตั้งแต่ 21-22 ปี จนถึงอายุ 60 ปี ท่านจะมีเงินเก็บ 10 ล้านบาท

ลงทุนตอนอายุ 30-31 ปี

 • เลือกฝากประจำได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 1.2% ต่อปี ต้องฝากเดือนละ 23,091 บาทต่อเดือน
 • เลือกพันธบัตรรัฐบาลได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 3% ต่อปี ต้องฝากเดือนละ 17,161 บาทต่อเดือน
 • เลือกตราสารหนี้ระยะยาวได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 5% ต่อปี ต้องฝากเดือนละ 12,016 บาทต่อเดือน
 • เลือกเล่นหุ้นได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยกรณี 8% ต่อปี ลงทุนเดือนละ 6,710 บาทต่อเดือน (การเล่นหุ้นมีความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกันที่จะขาดทุน)
 • เลือกเล่นหุ้นได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยกรณี 10% ต่อปี ลงทุนเดือนละแค่ 4,424 บาทต่อเดือน (การเล่นหุ้นมีความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกันที่จะขาดทุน)

หากท่านเริ่มลงทุนอายุตั้งแต่ 30-31 ปี จนถึงอายุ 60 ปี ท่านจะมีเงินเก็บ 10 ล้านบาท

ลงทุนตอนอายุ 35 ปี

 • เลือกฝากประจำได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 1.2% ต่อปี ต้องฝากเดือนละ 28,600 บาทต่อเดือน
 • เลือกพันธบัตรรัฐบาลได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 3% ต่อปี ต้องฝากเดือนละ 22,422 บาทต่อเดือน
 • เลือกตราสารหนี้ระยะยาวได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 5% ต่อปี ต้องฝากเดือนละ 16,793 บาทต่อเดือน
 • เลือกเล่นหุ้นได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยกรณี 8% ต่อปี ลงทุนเดือนละ 10,515 บาทต่อเดือน (การเล่นหุ้นมีความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกันที่จะขาดทุน)
 • เลือกเล่นหุ้นได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยกรณี 10% ต่อปี ลงทุนเดือนละแค่ 7,537 บาทต่อเดือน (การเล่นหุ้นมีความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกันที่จะขาดทุน)

หากท่านเริ่มลงทุนอายุตั้งแต่ 35 ปี จนถึงอายุ 60 ปี ท่านจะมีเงินเก็บ 10 ล้านบาท

ลงทุนตอนอายุ 40 ปี

 • เลือกฝากประจำได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 1.2% ต่อปี ต้องฝากเดือนละ 36,888 บาทต่อเดือน
 • เลือกพันธบัตรรัฐบาลได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 3% ต่อปี ต้องฝากเดือนละ 30,460 บาทต่อเดือน
 • เลือกตราสารหนี้ระยะยาวได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 5% ต่อปี ต้องฝากเดือนละ 24,329บาทต่อเดือน
 • เลือกเล่นหุ้นได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยกรณี 8% ต่อปี ลงทุนเดือนละ 16,978 บาทต่อเดือน (การเล่นหุ้นมีความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกันที่จะขาดทุน)
 • เลือกเล่นหุ้นได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยกรณี 10% ต่อปี ลงทุนเดือนละแค่ 13,169 บาทต่อเดือน (การเล่นหุ้นมีความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกันที่จะขาดทุน)

หากท่านเริ่มลงทุนอายุตั้งแต่ 40 ปี จนถึงอายุ 60 ปี ท่านจะมีเงินเก็บ 10 ล้านบาท

ลงทุนตอนอายุ 45 ปี

 • เลือกฝากประจำได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 1.2% ต่อปี ต้องฝากเดือนละ 50,734 บาทต่อเดือน
 • เลือกพันธบัตรรัฐบาลได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 3% ต่อปี ต้องฝากเดือนละ 44,059 บาทต่อเดือน
 • เลือกตราสารหนี้ระยะยาวได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 5% ต่อปี ต้องฝากเดือนละ 37,413 บาทต่อเดือน
 • เลือกเล่นหุ้นได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยกรณี 8% ต่อปี ลงทุนเดือนละ 28,899 บาทต่อเดือน (การเล่นหุ้นมีความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกันที่จะขาดทุน)
 • เลือกเล่นหุ้นได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยกรณี 10% ต่อปี ลงทุนเดือนละแค่ 24,128 บาทต่อเดือน (การเล่นหุ้นมีความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกันที่จะขาดทุน)

หากท่านเริ่มลงทุนอายุตั้งแต่ 40 ปี จนถึงอายุ 60 ปี ท่านจะมีเงินเก็บ 10 ล้านบาท

ลงทุนตอนอายุ 50 ปี

 • เลือกฝากประจำได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 1.2% ต่อปี ต้องฝากเดือนละ 78,475 บาทต่อเดือน
 • เลือกพันธบัตรรัฐบาลได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 3% ต่อปี ต้องฝากเดือนละ 71,561 บาทต่อเดือน
 • เลือกตราสารหนี้ระยะยาวได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 5% ต่อปี ต้องฝากเดือนละ 64,399 บาทต่อเดือน
 • เลือกเล่นหุ้นได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยกรณี 8% ต่อปี ลงทุนเดือนละ 54,661 บาทต่อเดือน (การเล่นหุ้นมีความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกันที่จะขาดทุน)
 • เลือกเล่นหุ้นได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยกรณี 10% ต่อปี ลงทุนเดือนละแค่ 48,8178 บาทต่อเดือน (การเล่นหุ้นมีความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกันที่จะขาดทุน)

หากท่านเริ่มลงทุนอายุตั้งแต่ 50 ปี จนถึงอายุ 60 ปี ท่านจะมีเงินเก็บ 10 ล้านบาท


 • แนวทาง ออมเงินเก็บหลังเกษียณ ให้ได้ 1 ล้านบาท สำหรับคนเงินน้อย

ออมเงินยังไง

ถ้าคุณตั้งใจที่จะออมเงินให้ครบ 1 ล้านบาทสำหรับไว้ใช้หลังเกษียณ และสมมติว่าอัตราผลตอบแทนจาก เงินออมและเงินลงทุนเฉลี่ยเท่ากับ 5% ต่อปี (เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์)ถ้าคุณเริ่มออมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อายุ 31 ปี คุณออมเพียงปีละ 15,000 บาท (หรือเดือนละ 1,250 บาท) คุณจะมีเงินครบ 1 ล้านบาทเมื่ออายุ 60 ปี โดยเป็นเงินออม 450,000 บาท และที่เหลืออีกประมาณ 600,000 บาท เป็นการทำงานของดอกเบี้ย แต่ถ้าคุณเริ่มออมเมื่ออายุ 51 ปี คุณต้องออมถึงปีละ 75,000 บาท (หรือเดือนละ 6,300 บาท) เพื่อให้มีเงินครบ 1 ล้านบาทเมื่อเกษียณ โดยเป็นการทำงานของดอกเบี้ยเพียง 240,000 บาทเท่านั้น​

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  ศคง.