Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน กู้เงินด่วน ไม่ต้องใช้หลักประกัน

สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน กู้เงินด่วน ไม่ต้องใช้หลักประกัน

สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน 

สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน กู้เงินด่วน ไม่ต้องใช้หลักประกัน
สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน กู้เงินด่วน ไม่ต้องใช้หลักประกัน

สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน กู้เงินด่วน ไม่ต้องใช้หลักประกัน ล่าสุดธนาคารออมสิน ได้ปล่อย สินเชื่อเพื่อคุณ สำหรับผู้ที่ต้องการ กู้เงินด่วน ยืมเงินออมสิน กู้เงินฉุกเฉิน โดยสินเชื่อนี้ กู้เงินสูงสุดถึง 30,000 บาท ผ่อนเดือนละ 1,500 บาท หรือ ต่ำสุด 5,000 บาท ผ่อนเพียงเดือนละ 250 บาท สูงสุด 2 ปี ดอกเบี้ยถูกไม่ต้องใช้หลักประกัน สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ธนาคารออมสินจึงปล่อยสินเชื่อนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19 Moneysabuy

รายละเอียดสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน กู้เงินด่วน ไม่ต้องใช้หลักประกัน 

 • สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน (ร้อยละ 15 ต่อปี)
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท
 • ระยะเวลา 2 ปี

เว็บไซต์ MONEYSABUY แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินด่วนทันใจได้จริง สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

สมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน กู้เงินด่วน ไม่ต้องใช้หลักประกัน

 • ลงทะเบียนขอสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน กู้เงินด่วน ไม่ต้องใช้หลักประกัน >> https://bit.ly/3l7rKmm
สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน
สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน

คุณสมบัติ 

 •  มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
 •  ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
 •  เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ
วัตถุประสงค์การกู้
 • เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19
เอกสารสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารจะจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) และเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสินเชื่อ ทางอีเมล์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อธนาคารและ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด
การจ่ายเงินสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ
 • ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้

วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาท/เดือน

วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาท/เดือน

วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาท/เดือน

วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาท/เดือน

วงเงินกู้ 10.000 บาท เงินงวด 485 บาท/เดือน

วงเงินกู้ 5,000 บาท เงินงวด 250 บาท/เดือน

การพิจารณาสินเชื่อ
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน
การแจ้งผลการพิจารณาและการทำสัญญา
 • ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น MyMo และข้อความสั้น (SMS) เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะมีการเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าเรียนรู้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)ผ่านระบบลงทะเบียนของธนาคาร

หารายได้เสริม 2565 หารายได้เสริมไม่ต้องลงทุน รายได้เสริมหลังเลิกงาน หารายได้เสริมออนไลน์ หา ราย ได้ เสริม ใช้หนี้ หารายได้เสริม 2564 pantip หารายได้เสริมเสาร์อาทิตย์ รายได้เสริม pantip

สนใจ >> เงินด่วนพร้อมใช้ เงินด่วนทันใจได้จริง สินเชื่อเงินสด เงินด่วนทันใจได้จริง  สินเชื่อเงินด่วนทันใจ 
ต้องที่ : www.moneysabuy.com