Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
สินเชื่ออเนกประสงค์ 5Plus กรุงไทย

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5Plus กรุงไทย อนุมัติสูงสุด 5 เท่า ไม่ต้องมีคนค้ำ

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5Plus กรุงไทย

อนุมัติสูงสุด 5 เท่า ไม่ต้องมีคนค้ำ

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5Plus กรุงไทย
สินเชื่ออเนกประสงค์ 5Plus กรุงไทย

ธนาคารกรุงไทปล่อยสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus อนุมัติสูงสุด 5 เท่า ไม่ต้องมีคนค้ำ (5 Plus Multipurpose Loan)  สำหรับพนักงานบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานเอกชน เพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่นๆ เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 7.00% ต่อปี

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5Plus กรุงไทย
สินเชื่ออเนกประสงค์ 5Plus กรุงไทย

คุณสมบัติผู้กู้

-พนักงานประจำบริษัทเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

-รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย

-อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

-อายุไม่เกิน 60 ปี

รายละเอียดการจ่ายเงินกู้

-จ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยธนาคารจะหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือน

เอกสารที่ใช้สมัคร

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

-ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

-Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีของธนาคารอื่นเพื่อการพิจารณาได้

-เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com หรือ Krungthai Contact , Call Center โทร 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

 

สนใจ >> เงินด่วนพร้อมใช้ เงินด่วนทันใจได้จริง สินเชื่อเงินสด เงินด่วนทันใจได้จริง  สินเชื่อเงินด่วนทันใจ 
ต้องที่ : www.moneysabuy.com