Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
สินเชื่อพร้อมใช้ ธอส.

สินเชื่อพร้อมใช้ ธอส. กู้ซื้ออุปกรณ์ได้ตามสไตล์คุณ

สินเชื่อพร้อมใช้ ธอส.

กู้ซื้ออุปกรณ์ได้ตามสไตล์คุณ

สินเชื่อพร้อมใช้ ธอส.
สินเชื่อพร้อมใช้ ธอส.

วันนี้ Moneysabuy จะพาทุกคนไปรู้จักสินเชื่อหนึ่งให้มากขึ้น เป็นสินเชื่อสำหรับคนที่กำลังซื้อของตกแต่งบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดสินเชื่อพร้อมใช้ ธอส. กู้ซื้ออุปกรณ์ได้ตามสไตล์คุณ โดยจุดประสงค์หลักคือเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อีกทั้งเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

-วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

-ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

เว็บไซต์ MONEYSABUY แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินด่วนทันใจได้จริง สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) = 5.44%

หมายเหตุ :

1.MRR ตามประกาศธนาคาร

2.อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

สินเชื่อพร้อมใช้
สินเชื่อพร้อมใช้

คุณสมบัติ

1.สำหรับการขอกู้ใหม่ หรือขอกู้พร้อมกับผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นของธนาคาร

2.สำหรับกู้เพิ่มโดยเป็นลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร ต้องมีประวัติการผ่อนชำระหนี้ที่ดีไม่น้อยกว่า 12 เดือน และไม่เคยถูกปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราผิดนัดชำระหนี้ และมีสถานะบัญชีปกติ

เอกสารส่วนบุคคล

  • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

  • หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
  • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

สนใจ >> เงินด่วนพร้อมใช้ เงินด่วนทันใจได้จริง สินเชื่อเงินสด เงินด่วนทันใจได้จริง  สินเชื่อเงินด่วนทันใจ 
ต้องที่ : www.moneysabuy.com