Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

สินเชื่อพร้อมใช้ ธอส.

สินเชื่อพร้อมใช้ ธอส. กู้ซื้ออุปกรณ์ได้ตามสไตล์คุณ

สินเชื่อพร้อมใช้ ธอส.

กู้ซื้ออุปกรณ์ได้ตามสไตล์คุณ

สินเชื่อพร้อมใช้ ธอส.
สินเชื่อพร้อมใช้ ธอส.

วันนี้ Moneysabuy จะพาทุกคนไปรู้จักสินเชื่อหนึ่งให้มากขึ้น เป็นสินเชื่อสำหรับคนที่กำลังซื้อของตกแต่งบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดสินเชื่อพร้อมใช้ ธอส. กู้ซื้ออุปกรณ์ได้ตามสไตล์คุณ โดยจุดประสงค์หลักคือเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อีกทั้งเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

-วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

-ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

เว็บไซต์ MONEYSABUY แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินด่วนทันใจได้จริง สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) = 5.44%

หมายเหตุ :

1.MRR ตามประกาศธนาคาร

2.อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

สินเชื่อพร้อมใช้
สินเชื่อพร้อมใช้

คุณสมบัติ

1.สำหรับการขอกู้ใหม่ หรือขอกู้พร้อมกับผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นของธนาคาร

2.สำหรับกู้เพิ่มโดยเป็นลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร ต้องมีประวัติการผ่อนชำระหนี้ที่ดีไม่น้อยกว่า 12 เดือน และไม่เคยถูกปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราผิดนัดชำระหนี้ และมีสถานะบัญชีปกติ

เอกสารส่วนบุคคล

  • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

  • หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
  • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

สนใจ >> เงินด่วนพร้อมใช้ เงินด่วนทันใจได้จริง สินเชื่อเงินสด เงินด่วนทันใจได้จริง  สินเชื่อเงินด่วนทันใจ 
ต้องที่ : www.moneysabuy.com