Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
วิธีสมัครบัตรเดบิตออมสินสบายใจ

วิธีสมัครบัตรเดบิตออมสินสบายใจ เจ็บป่วยแค่ไหนก็ได้เงินชดเชยสูงสุด 50,000 บาท

สำหรับท่านที่ต้องการ บัตรเดบิต สักใบสำหรับใช้จ่ายโอน ถอน แต่จะดีกว่าไหมถ้า บัตรเดบิต ใบนั้น ยังให้ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 50,000 บาท รวมทั้งหากท่านจำเป็นต้องเข้าพักในโรงพยาบาล ยังได้รับชดเชยรายได้สูงสุด 200 บาทอีกด้วย ดังนั้นท่านที่สนใจเราไปดู วิธีสมัครบัตรเดบิตออมสินสบายใจ เจ็บป่วยแค่ไหนก็ได้เงินชดเชยสูงสุด 50,000 บาท โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังต่อไปนี้…

วิธีสมัครบัตรเดบิตออมสินสบายใจ เจ็บป่วยแค่ไหนก็ได้เงินชดเชยสูงสุด 50,000 บาท

วิธีสมัครบัตรเดบิตออมสินสบายใจ

สำหรับบัตรเดบิตออมสินสบายใจ นั้นสามารถใช้จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการ ได้ทุกร้านค้าที่มีเครื่องหมาย VISA และร้านค้านั้นรับบัตรหรือทำรายการออนไลน์ (เมื่อธนาคารเปิดให้บริการ e-Commerce แล้ว) ไม่จำกัดจำนวนครั้งมาพร้อมวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน  และสิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นมาคือท่านสามารถรับสิทธิประโยชน์ด้านความคุ้มครองชีวิตให้กับผู้ถือบัตร เรียกง่ายก็คือทำบัตรพร้อมรับประกันอุบัติเหตุให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีก 1 กรมธรรม์ แบบฟรีๆโดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตที่ต้องจ่ายเท่านั้น เรียกง่ายๆว่า บัตรใบนี้ช่วยเพิ่มความอุ่นใจในการใช้จ่ายและยังมาพร้อมกับการคุ้มครองชีวิตของท่านอีกด้วย

 • จุดเด่นบัตรเดบิตออมสินสบายใจ

แบ่งออกได้ 2 แบบดังนี้

รูปแบบการใช้จ่าย

 1. ชำระค่าสินค้า และบริการ ในร้านค้าที่มีเครื่องหมาย VISA  ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน มาพร้อมวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน
 2. หากทำรายการผ่านเครื่อง ATM หรือ ADM – Recycle รายการถอน และโอนเงินภายในบัตร (บุคคลเดียวกัน) สูงสุด 10 ครั้ง / วัน ในวงเงินสูงสุด 200,000 บาท / วัน และยังสามารถโอนเงินภายในธนาคาร ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 3. โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในวงเงินสูงสุด 100,000 บาท ต่อวันโดยโอนครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท
 4. สามารถชำระค่าสินค้าและบริการ แบบ Bill Payment ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในวงเงินสูงสุด 100,000 บาท ต่อวัน

รูปแบบประกันชีวิต กรมธรรม์

คุ้มครองชีวิตสูงสุด 50,000 บาท แบ่งออกเป็น

 • คุ้มครองจากอุบัติเหตุทั่วไป สูงสุด 50,000 บาท
 • คุ้มครองการสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง (ตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป) สูงสุด 50,000 บาท
 • คุ้มครองการสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง สูงสุด 30,000 บาท
 • คุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ สูงสุด 50,000 บาท
 • คุ้มครองจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย สูงสุด 10,000 บาท
 • คุ้มครองจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุด 10,000 บาท

ชดเชยรายได้จากอุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล 200 บาท / วัน (สูงสุด 7 วัน / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยเพียงวันละ 0.82 บาท
คุ้มครองครั้งละ 1 ปี ต่อเนื่องทุกปี

 

 • ขั้นตอนการสมัครบัตรเดบิตออมสินสบายใจ

รายละเอียดการสมัคร มีดังต่อไปนี้

 • บุคคลธรรมดา มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอใช้บริการบัตร
 • 1 ท่าน สมัครบัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ ได้ 1 บัตร เท่านั้น
 • เป็นบุคคลมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต มาก่อนการสมัครบัตร
 • บัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก 1 บัญชี สามารถใช้ผูกกับบัตรได้ 1 บัตร
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรเกิดการสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในปีทำประกันภัย บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ไม่ต่ออายุในปีต่อไป

จากนั้นท่านสามารถเดินทางสมัครได้ที่สาขาธนาคารออมสินทุกสาขาท่านที่สนใจสอบถามสาขาใกล้บ้านสามารถดูได้ที่ลิงค์นี้ สาขา/จุดให้บริการ

วิธีสมัครบัตรเดบิตออมสินสบายใจ

 • อัตราค่าธรรมเนียม

วิธีสมัครบัตรเดบิตออมสินสบายใจ

 • การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ

วิธีสมัครบัตรเดบิตออมสินสบายใจ

ธนาคารฯ หรือผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด เท่าที่จะกระทำได้ และต้องยื่นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรขอรับค่าสินไหมทดแทนพร้อมทั้งหลักฐานประกอบให้กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามข้อตกลงคุ้มครอง เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควร ทำให้ไม่สามารถยื่นหลักฐานได้ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ ระยะวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำได้ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะต้องมีการแจ้งเบื้องต้นกับ บริษัทฯ ไว้ก่อนแล้วถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ แต่ยังไม่สามารถรวบรวมหลักฐานได้ครบถ้วน จึงจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้เกิน 30 วัน แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน อย่างไรก็ตามการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัยจะต้องไม่เกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม์

หลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ

 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 • แบบฟอรมการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของ บมจ.ทิพยประกันภัย
 • สำเนาใบมรณบัตร
 • สำเนาใบชันสูตรศพ (ดูสาเหตุการตาย)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ตาย)
 • สำเนาบันทึกประจำวัน การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • เอกสารคำขอใช้บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ และได้รับอนุมัติแล้วจากธนาคาร (ถ้ามี)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี

วิธีสมัครบัตรเดบิตออมสินสบายใจ

ก่อนจะจากกันนอกจากบทความดีๆ แล้ว วันนี้ทาง moneysabuy เราขอแนะนำ บทความดีๆเพิ่มเติมที่ ลิงค์ด้านล่างนี้  รับรองว่าท่านผู้อ่านจะไม่พลาดบทความการเงินดีๆอย่างแน่นอน…

บทความแนะนำ

นอกจากนี้หากท่านกำลังต้องการ สินเชื่อเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่ายที่สุด ที่ออกมาเพื่อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการเงินกู้จำนวนไม่มากหรือเงินด่วนที่หมุนไม่ทันสามารถเข้าถึงเงินจำนวนนี้ได้ง่ายมากขึ้น โดยท่านที่สนใจสามารถไปดูเพิ่มได้ที่ ลิงค์นี้เลย : วิธีสมัครสินเชื่อ truemoney kkp cash now เงินกู้สมัครง่ายผ่านมือถือ