Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
วิธีคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต

วิธีคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต แบบเข้าใจง่าย

สำหรับท่านที่ต้องการทราบ วิธีคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต แบบเข้าใจง่ายที่หลายๆท่านต้องรู้ ดังนั้นคนที่ใช้บัตรเครดิตจำเป็นต้องทำการศึกษาข้อมูลเพื่อทำบัตรเครดิตซึ่งเจ้าดอกเบี้ยนี่แหละที่เป็นตัวเพิ่มให้มูลค่าหนี้ของผู้ใช้บัตรเครดิตสูงขึ้น ดังนั้นวันนี้ทาง Moneysabuy จะพาท่านไปทำความเข้าใจ ดอกเบี้ยบัตรเครดิตว่าเขาคิดอย่างไร…


วิธีสมัครสินเชื่อ shopee paylater สินเชื่อเงินด่วน อนุมัติเร็ว


วิธีคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต แบบเข้าใจง่าย

วิธีคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต

สำหรับ วิธีคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต โดยปกติจะเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณีแต่ต้องทราบก่อนว่าโดยปกติถ้าผู้ใช้บัตรเครดิตมีการจ่ายชำระค่างวดตรงตามยอดและกำหนดเวลา แต่ก็จะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ดอกเบี้ยของบัตรเครดิตสามารถเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี ได้แก่ 

  • กรณีที่ชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวนหรือทยอยผ่อนชำระ (และไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขปลอดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ย 0%) 
  • กรณีที่มีการเบิกถอนเงินสดมาใช้จ่ายล่วงหน้า แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ไม่เกิน 20% ต่อปี

สำหรับสูตรการคำนวณภาษีโดยทั่วไป

  • สูตรการคำนวณดอกเบี้ย = (จำนวนเงินค่าสินค้าหรือบริการ x % อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวัน) / 365

 

วิธีคิด ดอกเบี้ยบัตรเครดิต ทั้ง 2 กรณี

วิธีคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต

กรณีที่ชำระคืนค่าสินค้าหรือบริการขั้นต่ำหรือจ่ายแค่บางส่วน 

ตัวอย่างเช่น วันที่ 1 มีนาคม 2555 นาย สมชาย ทำการใช้บัตรเครดิตซื้อของที่ร้านค้าแห่งหนึ่งจำนวน 20,000 บาท ทางธนาคาร ส่งใบแจ้งหนี้ที่ระบุรายละเอียด ดังนี้

วิธีคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต

จะเห็นได้ว่า ณ วันที่ 1 เมษายน 2555 นาย สมชาย ได้ทำการชำระเงินขั้นต่ำร้อยละ 10 ของยอดสินค้าทั้งหมด หรือเท่ากับ 2,000 บาท ดังนั้น ในรอบบัญชีถัดไป ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีรายละเอียดยอดคงค้าง เท่ากับ 20,000-2,000 = 18,000 บาท และดอกเบี้ยอีกจำนวน  164.38 บาท

ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  • ส่วนแรก : สำหรับดอกเบี้ยส่วนแรกจะคิดจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบบัญชีที่แล้วนั้นคือ 20,000 บาท โดยจำนวนวันจะนับจากวันที่สรุปยอดรายการ (1 มี.ค. 2555) จนถึงวันก่อนที่ธนาคารได้รับชำระเงินขั้นต่ำ (30 มี.ค. 2555) หรือเท่ากับ 30 วัน บ้างธนาคาร 15 วัน (ทั้งนี้ ธนาคารหรือผู้ประกอบการบางรายอาจนับจำนวนวันจากวันที่เกิดรายการนั้นๆ ซึ่งในกรณีนี้ คือ วันที่ 5 มี.ค. 2555)
  • ส่วนที่สอง ดอกเบี้ยจะคิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ หรือ 18,000 บาท โดยจำนวนวัน จะนับจากวันที่ชำระเงิน ขั้นต่ำ (1 เม.ย. 2555) จนถึงวันสรุปยอดรายการเดือนถัดไป (1 พ.ค. 2555) หรือเท่ากับ 30 วัน 

 

กรณีเบิกเงินสดล่วงหน้า 

ตัวอย่าง : วันที่ 1 สิงหาคม 2554 นาย สังคม ใช้บัตรเครดิตเบิกเงินสดล่วงหน้ามาจำนวน 20,000 บาท ต่อมาได้รับใบแจ้งหนี้จากธนาคารพาณิชย์ซึ่งสรุปยอดรายการถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2555 และกำหนดชำระเงินในวันที่ 9 กันยายน 2554 (กรณีนี้วันสรุปยอดรายการถึงก่อนวันชำระเงิน) โดยธนาคารพาณิชย์จะคิดดอกเบี้ย 20% ต่อปี นาย สังคม ก็จะต้องเสียดอกเบี้ยจากการเบิกเงินสดล่วงหน้าเป็นจำนวนดังตัวอย่างด้านล่างนี้

วิธีคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต

 

สรุปการเบิกเงินสดล่วงหน้า นอกจากท่านจะต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วอาจจะมีค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ผู้ออกบัตรแต่ละรายได้กำหนดไว้อีกด้วย แต่ในเวลานี้ทางด้านแบงก์ชาติกำหนดให้ผู้ออกบัตรเรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน ดังนั้นการ คิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตในแบบมาตรฐานทั่วไป อย่างไรก็ตามแต่ละธนาคารและแต่ละบัตรเครดิตก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นท่านจะต้องทำการตรวจสอบกับธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตให้ดีว่า บัตรที่ท่านใช้นั้นมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ และมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยกี่วัน 

บทความแนะนำ