Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
สิ่งที่ควรรู้ก่อนขอสินเชื่อเงินกู้

สิ่งที่ควรรู้ก่อนขอสินเชื่อเงินกู้ ทำอย่างไรให้กู้ผ่านฉลุย

​​​​​​หลายคนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วนหรือสินเชื่อบุคคล อาจจะเจอปัญหาคล้ายๆ กันคือไม่รู้ว่าควรจะขอสินเชื่อแบบไหนดี ต้องเตรียมตัวยังไงก่อน หรือการขอสินเชื่อส่วนบุคคล ขอเงินกู้นั้นมีอะไรที่น่ากังวลบ้าง วันนี้ moneysabuy จะมาแนะนำ สิ่งที่ควรรู้ก่อนขอสินเชื่อเงินกู้ เพื่อให้คุณได้เตรียมตัวยื่นขอสินเชื่ออย่างมั่นใจ และกู้ได้ผ่านแบบสบายๆ

สิ่งที่ควรรู้ก่อนขอสินเชื่อเงินกู้ ทำอย่างไรให้กู้ผ่านฉลุย

การขอสินเชื่อส่วนบุคคลหรือการขอเงินกู้ เป็นการขอยืมเงินจากแหล่งเงินทุนทั้งในระบบคือขอยืมผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจากธนาคาร เช่นลีซซิ่ง ไฟแนนซ์ หรือแหล่งเงินกู้อื่นๆ ที่อยู่นอกระบบ โดยมีการทำสัญญาที่ผู้ขอกู้ยืมจะต้องคืนเงินที่ยืมไปทั้งหมดในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งมีทั้งแบบสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ต้องใช้หลักประกัน เช่นบัตรกดเงินสด หรือใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันเช่น สินเชื่อรถแลกเงิน เป็นต้น

สิ่งที่ควรรู้ก่อนขอสินเชื่อเงินกู้

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับ ผู้ขอสินเชื่อ

การกู้เงินจะต้องมีการทำสัญญากู้ยืม ดังนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเตรียมตัวคือเอกสาร โดยเอกสารหลักฐานประกอบคำขอสินเชื่อเงินกู้จะต่างกันไปตามประเภทของสินเชื่อ แต่หลักๆ แล้วเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก

เอกสารแสดงตัวตนผู้กู้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของตัวผู้กู้
  3. สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หรือใบมรณบัตร (ถ้ามี)
  4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
  5. กรณีนิติบุคคล อาจใช้สำเนาทะเบียนการค้า หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

เอกสารแสดงรายได้ 

กรณีผู้มีรายได้ประจำ

ต้องเตรียม ใบรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน หรือหลักฐานการรับ/จ่ายเงินเดือนอื่นๆ จากนายจ้าง และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรณีผู้มีอาชีพอิสระ

กรณีเป็นสัญญาจ้างท่านอาจจะต้องใช้สำเนาสัญญาว่าจ้างและหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง ส่วนกรณีเป็นแพทย์ ทนายความ ผู้สอบบัญชี วิศวกร สถาปนิก ควรแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วย จากนั้นเตรียมบัญชีเงินฝาก พร้อมใบแจ้งยอดบัญชี หรือสเตทเมนต์ ของบัญชีเงินฝากของท่าน หากให้ดีที่สุดควรมีสเตทเมนต์ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนเป็นอย่างต่ำ และเอกสารที่ตะสามารถแสดงหลักฐานรายได้หรือทรัพย์สินอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ใบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ

กรณีนิติบุคคล

สำเนางบการเงินปีล่าสุด และย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี ,สำเนาแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี, สำเนาเอกสารสิทธิในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน, แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการ

เอกสารอื่นๆ 

  1. เตรียมสำเนาสัญญา ซื้อจะขายหรือสัญญามัดจำ
  2. เตรียมสำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
  3. เตรียมสัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองจากสถาบันการเงินเดิม
  4. ในกรณีหากมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้จะต้องมีหลักฐานประจำตัว หรือหลักฐานรายได้ของผู้กู้ร่วม
  5. ในกรณีที่ขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ผู้กู้จะต้องเตรียมแผนธุรกิจ SMEs แผนโครงการที่ต้องการดำเนินการ ไปแสดงให้สถาบันการเงินที่ท่านต้องการจะขอกู้

เอกสารในการยื่นขอเงินกู้อาจจะต้องใช้อะไรบ้างนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อที่ท่านจะขอกู้ ซึ่งมีเงื่อนไขไม่เหมือนกัน ในการเตรียมเอกสารทางสถาบันการเงินสามารถแนะนำให้กับท่านได้ และควรเช็คซ้ำอีกครั้งก่อนส่งไป เพื่อจะได้ไม่ต้องวุ่นวายทีหลังหรือรอนานเกินไป

แบบฟอร์มอื่นๆ ในการขอสินเชื่อเงินกู้ที่คุณควรรู้จัก

สิ่งที่ควรรู้ก่อนขอสินเชื่อเงินกู้

แบบฟอร์มสำหรับการที่ท่านจะยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ทางสถาบันการเงินอาจมีการยื่นขอเอกสารที่เป็นข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการเงินต่างๆ ของท่าน เช่นขอตรวจสอบประวัติเครดิตจาก สำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) เพื่อใช้ในการให้คะแนนความน่าเชื่อถือวิเคราะห์การให้วงเงินสินเชื่อที่เหมาะสม ก่อนยินยอมในข้อนี้ควรอ่านรายละเอียดว่าข้อมูลที่จะเปิดเผยมีอะไรบ้างและมีอะไรที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย เช่นไม่ยินยอมให้ขายข้อมูลหรือใช้ข้อมูลเพื่อการตลาดเป็นต้น

แบบคำขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของผู้ให้สินเชื่อติดต่อ แนะนำสินค้าอื่น หรือให้ข้อมูลแก่ผู้อื่น

สถาบันการเงินหลายๆ แห่งเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่นบัตรเครดิต ประกันชีวิต ประกันวินาศภัยต่างๆ ซึ่งตามกฎหมายกำหนดแล้วการเปิดเผยข้อมูลส่วนนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนจึงจะส่งต่อหรือใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นถ้ามีข้อมูลยาวๆ แนบท้ายสัญญาเวลาไปขอสินเชื่อให้อ่านให้หมด แล้วเลือกยินยอมเฉพาะที่ตัวเองต้องการเท่านั้น

แบบฟอร์มคำขอประเภทอื่น

เช่นฟอร์มขอขอมีบัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล หรือบริการแจ้งเตือน SMS ถ้าพบเอกสารเหล่านี้และคุณไม่ต้องการใช้ สามารถบอกกับเจ้าหน้าที่หรือแจ้งว่าไม่ยินยอมได้

สิ่งที่ควรรู้ก่อนขอสินเชื่อเงินกู้

ทำอย่างไรถึงจะให้สถาบันการเงิน อนุมัติสินเชื่อ

ฃเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ของแทบจะทุกๆ ธนาคารหรือสถาบันการเงิน มักมีหลักเกณฑ์คล้ายๆ กัน คือจะพิจารณาจากปัจจัยหลักๆ ดังนี้

ความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อ

ธนาคารดูคุณสมบัติข้อนี้จากประวัติการชำระสินเชื่อในอดีต ซึ่งจะชี้ให้เห็นแนวโน้มการชำระหนี้ในอนาคต ถ้าผู้กู้มีความสามารถในการใช้หนี้ และเคยขอสินเชื่อจากผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยกู้ง่ายเช่น ขอบัตรกดเงินสดมาก่อน ก็จะทำให้ตรวจสอบประวัติในส่วนนี้ง่ายขึ้น และอาจจะได้รับการพิจารณาให้สินเชื่อง่ายกว่าคนที่ขอสินเชื่อเป็นครั้งแรก  นอกจากนี้การพิจารณา อายุ อาชีพ สถานะภาพสมรส ต่างๆ สำหรับสินเชื่อบุคคล ส่วนกรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นเจ้าของกิจการ มีการจดทะเบียนบริษัท หรือขอสินเชื่อเพือธุรกิจ ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยด้านธุรกิจ เช่นประเภทของธุรกิจ ประวัติของผู้บริหาร ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

ความสามารถในการชำระหนี้คืนในระยะเวลาที่กำหนด

ธนาคารจะประเมินภาพรวมถึงความมั่นคงของรายได้ในแต่ละเดือนจากสเตทเมนต์ย้อนหลัง  โดยธนาคารจะนำข้อมูลมาทำนายการชำระหนี้ในอนาคต ซึ่งอาจใช้ประวัติเครดิตบูโร ไปจนถึงประวัติการชำระยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือสินเชื่ออื่นๆ อีกด้วย

ผู้กู้มีความมีเงินทุนหรือสินทรัพย์เพิ่มเติมหรือไม่

ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติง่ายขึ้นถ้าคุณมีเงินก้อนหรือมีสินทรัพย์อื่นๆ มาค้ำประกัน เพราะถ้าคุณใช้หนี้ไม่ไหว ธนาคารก็สามารถยึดหลักประกันนั้นมาชดใช้แทนได้ หลักประกันการให้กู้ยืมค่อนข้างจำเป็นสำหรับการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ เพราะในการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจมักเป็นเงินก้อนใหญ่กว่าขอสินเชื่อบุคคล

ผู้กู้มีปัจจัยภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้หรือไม่

เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นทั้งจากตัวของผู้กู้เอง เช่นบริษัทที่ทำงานด้วยมีการลดเงินเดือนเพราะสภาพเศรษฐกิจ ผู้กู้มีหนี้สินอื่นๆ มากเกินความสามารถในการชำระหนี้ หรือเป็นปัจจัยของทางธนาคารเองที่เข้มงวดต่อการปล่อยกู้ โดยเพิ่มเงื่อนไข หรือการให้คะแนนเครดิตในการปล่อยกู้กับลูกค้าใหม่ หรืออัตราเงินเฟ้อและดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นต้น ซึ่งจะทำให้ตัวผู้กู้มีคุณสมบัติไม่เพียงพอต่อการปล่อยกู้ได้

การขอสินเชื่อเงินกู้ไม่ยาก แค่มีคุณสมบัติตามที่สถาบันการเงินนั้นๆ กำหนดไว้ มีงานที่มั่นคง มีรายได้ที่ทราบแหล่งที่มาชัดเจน มีวินัยทางการเงิน และมีความสามารถในการผ่อนชำระห็มีโอกาสขอสินเชื่อผ่านไปกว่าครึ่ง ถ้าคุณสนใจเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อ เงินด่วน ทาง moneysabuy เราขอแนะนำ มีบทความแนะนำให้คุณได้หาความรู้อีกมากมาย ตามลิงค์ด้านล่างไปได้เลย

บทความแนะนำ

นอกจากนี้หากท่านกำลังต้องการ สินเชื่อเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่ายที่สุด ที่ออกมาเพื่อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการเงินกู้จำนวนไม่มากหรือเงินด่วนที่หมุนไม่ทันสามารถเข้าถึงเงินจำนวนนี้ได้ง่ายมากขึ้น โดยท่านที่สนใจสามารถไปดูเพิ่มได้ที่ ลิงค์นี้เลย : วิธีสมัครสินเชื่อ truemoney kkp cash now เงินกู้สมัครง่ายผ่านมือถือ