Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี65

วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี65 แบบละเอียดครบทุกขั้นตอนแบบทำได้จริง

มาดูขั้นตอน วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี65 โดยรัฐบาลพร้อมเปิดให้ท่านทำการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร – หนังสือมอบอำนาจ กรอก พร้อมแนบหลักฐาน ยื่นลงทะเบียน เริ่ม 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 ท่านที่ใจไปดูรายละเอียดดังต่อไปนี้…


เช็กสิทธิบัตรคนจนเดือนกันยายน 65


วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี65 แบบละเอียดครบทุกขั้นตอนแบบทำได้จริง

วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี65

เมื่อเร็วๆนี้ทางกระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เริ่มวันแรก วันที่ 5 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2565 สถานที่ลงทะเบียน 7 หน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่

 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 2. ธนาคารออมสินฃ
 3. ธนาคารกรุงไทย
 4. สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
 5. ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ
 6. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต

ส่วนท่านไหนที่ต้องการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ มีขั้นตอนดำเนินการ ดังต่อไปนี้

วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านทางเว็บไซต์

วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี65

ให้ท่านไปที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ https://welfare.mof.go.th จากนั้นให้ท่านทำการเลือก ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี65

เลือกปุ่ม เริ่มลงทะเบียน จากนั้นทำการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล

วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี65

กรอกข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด และเลข laser หลังบัตร

วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี65

วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี65

จากนี้ให้ท่านทำการกรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน ได้แก่ ที่อยู่ วุฒิการศึกษา สถานภาพครอบครัว (หากมีครอบครัว ต้องกรอกข้อมูลสมาชิกในครอบครัว) อาชีพ รายได้ และหนี้สิน เมื่อกรอกครบแล้วให้ท่านกดที่ปุ่ม ขั้นตอนถัดไป

วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี65

ทำการตรวจสอบข้อมูล เมื่อท่านตรวจสอบเรียบร้อยแล้งให้ท่านกดปุ่ม ยืนยันข้อมูล

วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี65

อ่านรายละเอียดเงื่อนไขและข้อตกลงในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เมื่ออ่านครบทำการกด ติ๊กถูถ 2 ช่อง คือช่องข้าพเจ้ายอมรับและช่องข้าพเจ้าไม่เป็น ภิกษุ/สามเณร…. จากนั้นกด ยืนยัน

วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี65

เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน ระบบจะทำการ บันทึกข้อมูล นอกจากนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th เลือกปุ่ม ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนที่โสด/ไม่มีครอบครัว กดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียน เพื่อจบขั้นตอนการลงทะเบียน โดยไม่ต้องไปยื่นเอกสารหรือเดินทางไปหน่วยงานรับลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว (มีคู่สมรส (สามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรส) และบุตรชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่ตามข้อมูลของกรมการปกครอง (แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม)) เมื่อกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์สำเร็จ จะต้องเลือกหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนสะดวก เพื่อไปยื่นเอกสารที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ถึงจะถือว่าจบขั้นตอนการลงทะเบียน   (หากไม่ได้เดินทางไปยื่นเอกสารที่หน่วยงานรับลงทะเบียน จะถือว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ)

ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับสมัครบัตรคนจน

วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี65

กระทรวงการคลัง ยังเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ อีกด้วย ท่านที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร  ได้ดังนี้

 • แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  คลิก
 • หนังสือมอบอำนาจ – หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ  คลิก

ทั้งนี้ เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว อาชีพ รายได้ และหนี้สิน ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน (เฉพาะกรณีมีครอบครัว) คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน การรับรองความถูกต้อง การยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว สามารถนำแบบฟอร์มดังกล่าวไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนพร้อมหลักฐาน ตามวันและเวลาทำการที่เปิดรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงานภาครัฐ

ใบมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง

สำหรับหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ กรณีผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้

แบบฟอร์มลงทะเบียน 

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) พร้อมลงลายมือชื่อ
 2. บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อเอกสารสำหรับการมอบอำนาจ
 4. หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการ)
 5. บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
 6. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี)
 7. ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

บัตรคนจนรอบใหม่ให้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี65

สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดภาระค่าของชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อย เช่น

 • ค่าซื้อสินค้า 200 – 300 บาท
 • ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
 • ส่วนลดแก๊สหุงต้ม 45 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน) กรณีกลุ่มเปราะบางจะได้ส่วนลด 100 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน)
 • เงินช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
 • เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
 • เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท
 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ร้านค้าขนาดเล็กจะได้ส่วนลดก๊าซหุงต้มพีที (ปตท.) 100 บาท ที่ร้านจำหน่ายที่ร่วมรายการ
 • เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50 ถึง 100 บาทขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้

ทั้งนี้ การใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการในรอบใหม่จะเป็นการใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้น หลังการประกาศผล หากผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้ได้รับสิทธิฯ) ผู้ได้รับสิทธิฯ จะต้องไปยืนยันตัวตนผ่าน ธ.ก.ส ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทยฯ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้สนใจเกี่ยวกับโครงการฯ สามารถศึกษาข้อมูล เช่น คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน ระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ช่องทางการลงทะเบียน เป็นต้น เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th อย่าไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่มีการเปิดรับลงทะเบียนโครงการฯ ผู้ที่มีบัตรฯ ปัจจุบันยังคงได้รับสิทธิสวัสดิการปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการประกาศให้เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ได้รับสิทธิรอบใหม่ ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345

ก่อนจะจากกันนอกจากบทความดีๆ แล้ว วันนี้ทาง moneysabuy เราขอแนะนำ บทความดีๆเพิ่มเติมที่ ลิงค์ด้านล่างนี้  รับรองว่าท่านผู้อ่านจะไม่พลาดบทความการเงินดีๆอย่างแน่นอน…

บทความแนะนำ

นอกจากนี้หากท่านกำลังต้องการ สินเชื่อเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่ายที่สุด ที่ออกมาเพื่อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการเงินกู้จำนวนไม่มากหรือเงินด่วนที่หมุนไม่ทันสามารถเข้าถึงเงินจำนวนนี้ได้ง่ายมากขึ้น โดยท่านที่สนใจสามารถไปดูเพิ่มได้ที่ ลิงค์นี้เลย : วิธีสมัครสินเชื่อ truemoney kkp cash now เงินกู้สมัครง่ายผ่านมือถือ