Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
วิธีรับเงินอุดหนุนบุตรเดือนมีนาคม

วิธีรับเงินอุดหนุนบุตรเดือนมีนาคม 65

สำหรับท่านที่เป็นพ่อแม่ที่มีลูกอ่อนทุกๆท่านวันนี้มาดู วิธีรับเงินอุดหนุนบุตรเดือนมีนาคม 65  โดยรัฐบาลจะทำการโอเงินให้วันที่พฤหัสบดีที่ 10 ของเดือนนี้ ดังนั้นไปดูกันว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง โดยท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเอง  โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนต่อไปนี้…


วิธีสมัครสินเชื่อ shopee paylater สินเชื่อเงินด่วน อนุมัติเร็ว


วิธีรับเงินอุดหนุนบุตรเดือนมีนาคม 65

วิธีรับเงินอุดหนุนบุตร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 65

สำหรับมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่จะเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ปกครองที่มีบุตร ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี 600 บาท/เดือน  โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ได้แก่

 • เด็กต้องมีสัญชาติไทย พ่อแม่ต้องเด็กมีสัญชาติไทย
 • เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
 • เด็กต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเท่านั้น และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

คุณสมบัติผู้ปกครองที่รับเงิน(กรณีรับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ) คือ มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะและเด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย ที่สำคัญคือ อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีเท่านั้น นอกจ่กนี้ผู้ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร ตามกฎกระทรวงฯ ฉบับเดิม (ปี 61) จะยังคงได้รับสิทธิตามอัตราที่กำหนดใหม่ในกฎกระทรวงฉบับนี้ นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

 1. ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
 2. ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ

จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิของแต่ละบุคคล

วิธีตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรเดือนพฤศจิกายน 64

 

สิ่งที่ต้องที่มีตรวจสอบสิทธิ์

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน 64

1. บัตรประชาชนของแม่เด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน

2 เลขบัตรประจำตัวประชาชนเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-63

เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th  จากนั้นกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กแรกเกิด

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-63

จากนั้นระบุเลขรหัสยืนยันรูปภาพ(ในตัวอย่างคือคำว่า potses ) แล้วกดปุ่ม “ค้นหาข้อมูล

สำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ ที่มายื่นขอรับสิทธิ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สิทธิที่ได้รับจะเริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ ไม่ย้อนหลังให้ไปจนถึงเดือนที่เด็กเกิด

ข้อแนะนำ

 1. หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ
 2. หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
 3. หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน


ขั้นตอนลงทะเบียน อุดหนุนบุตร มี 6 ขั้นตอน คือ

 • 1.บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง และสูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • 2.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง
 • 3.เอกสารที่ต้องเตรียม แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) และ แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 • 4.สมุดบันทึกสุขภาพแม่ และ เด็ก
 • 5.ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ หรือ หลักฐานรายรับที่ลงนามโดยนายจ้าง
 • 6.สำเนายืนยันตัวตนเช่น บัตรประจำตำแหน่ง, เอกสารแสดงสถานะของผู้รับรองคนที่ 1 และ คนที่ 2, บัตรข้าราชการ

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน 64

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน 64

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

นอกจากบทความดีๆ แล้ว ทาง moneysabuy ขอแนะนำ บทความดีๆเพิ่มเติมที่ ลิงค์ด้านล่างนี้  รับรองว่าท่านผู้อ่านจะไม่พลาดบทความการเงินดีๆอย่างแน่นอน…

บทความแนะนำ