Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
วิธีซื้อขายโอนที่ดิน

วิธีซื้อขายโอนที่ดิน พร้อมค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้

มาดูขั้นตอน วิธีซื้อขายโอนที่ดิน พร้อมค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ โดยวันนี้ moneysabuy จะมาแนะนำถูกขั้นตอนสำหรับการซื้อขายที่ดิน แบบทุกขั้นตอนที่รับลองว่าเมื่อท่านอ่านบทความนี้จบท่านจะสามารถทำให้เรื่อง ซื้อขายโอนที่ดินที่ยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่ายๆอย่างแน่นอน…


ราคาที่ดินในกทม ที่เพิ่มสูงสุดในเวลานี้


วิธีซื้อขายโอนที่ดิน พร้อมค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้

วิธีซื้อขายโอนที่ดิน

สำหรับขั้นตอนการโอนที่ดินซื้อขาย ที่หลายคนอาจมองว่าเป็นขึ้นตอนที่จะมีความยุ่งยากหรือหลายๆท่านยังสับสนว่ามีเอกสารอะไรที่จำเป็นต้องเตรียมบ้าง? วันนี้เราจะขอช่วยท่านเอง เอาละเริ่มแรกสำหรับการเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมไปทำเรื่องการโอนที่ดินซื้อขาย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลธรรม และประเภทนิติบุคคล (บริษัท)

การเตรียมเอกสารการโอนที่ดินซื้อขาย สำหรับบุคคลธรรมดา

 • โฉนดที่ดินฉบับจริง
 • บัตรประชาชน พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 • กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
 • หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 • กรณีสมรสแล้ว ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
 • หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • กรณีจดทะเบียนสมรสแล้วหย่า ต้องมีสำเนาทะเบียนหย่าเพิ่มเติม

การเตรียมเอกสารการโอนที่ดินซื้อขาย สำหรับนิติบุคคล

วิธีซื้อขายโอนที่ดิน

 • โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ
 • กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้มีบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรายละเอียดในบัญชีรายชื่อของนิติบุคคลที่สามารถซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หากผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องมีหุ้นไม่ถึงร้อยละ 40 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
 • กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนแล้วให้มีแบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
 • กรณีที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาของผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

การโอนที่ดินซื้อขาย ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไร?

 • ค่าคำขอโอนที่ดิน 5 บาท
 • ค่าอากร 5 บาท
 • ค่าพยาน 20 บาท
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ราคาร้อยละ 2 จากราคาประเมินหรือราคาขาย (ที่ดินราคาประเมิน 1 ล้านบาท เสียค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน 20,000 บาท)
 • ค่าจดจำนอง ร้อยละ 1 จากมูลค่าที่จดจำนอง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับผู้ที่กู้เงินมาจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่ดิน (มูลค่าจดจำนองที่ดิน 1 ล้านบาท ค่าจดจำนอง 10,000 บาท)
 • ค่าอากรแสตมป์ใบรับ ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขาย แต่หากราคาประเมินสูงกว่าให้ใช้ราคาประเมินในการคำนวณแทน
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 3.3 ของราคาซื้อขาย แต่หากราคาประเมินสูงกว่าให้ใช้ราคาประเมินในการคำนวณแทน

ขั้นตอนการโอนที่ดิน เพื่อซื้อขาย

วิธีซื้อขายโอนที่ดิน

 • ขั้นตอนการโอนที่ดินนั้นมีระยะเวลาไม่นาน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการในกรมที่ดินนั้นด้วย โดยกรมที่ดินก็มีบริการจองคิววันต่อวัน เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย
 • กรอกคำขอ พร้อมแนบเอกสารที่ต้องเตรียมมาให้ครบถ้วน
 • นำใบคำขอและเอกสารไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบเอกสาร จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้บัตรคิวไปยังฝ่ายชำนาญงาน
 • เมื่อถึงคิว ผู้โอนและผู้รับจะลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน
 • เจ้าหน้าที่จะประเมินราคาที่ดิน เพื่อประเมินค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งจะได้รับใบคำนวณค่าใช้จ่ายจากเจ้าหน้าที่หลังคำนวณเสร็จ
 • นำใบคำนวณไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน โดยจะได้รับใบเสร็จสีฟ้าและสีเหลืองมา ให้นำใบเสร็จสีเหลืองคืนเจ้าหน้าที่ที่เซ็นเอกสาร และนำใบเสร็จสีฟ้าไปถ่ายสำเนาผู้ซื้อ 1 ชุด โดยเก็บตัวจริงไว้ที่ผู้ขาย
 • เจ้าหน้าที่จะพิมพ์โฉนดให้เราตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยเสร็จสิ้น จะได้รับโฉนดพร้อมสัญญาซื้อขาย (ท.ด.13) ซึ่งถือว่าเป็นการเสร็จสมบูรณ์

ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน เรามักจะเห็นผู้ประกอบการหลายรายที่เสนอโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียม ซึ่งก็หมายถึงการค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินซื้อขายทั้งประเภท ค่าโอนที่ดิน ค่าภาษีเฉพาะ และค่าอากรแสตมป์ ซึ่งสามารถตกลงกันได้ระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ว่าจะออกคนละครึ่ง หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกให้ทั้งหมด ดังนั้นโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินซื้อขาย ก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอที่ดีสำหรับการซื้อบ้านเช่นกัน

ก่อนจะจากกันนอกจากบทความดีๆ แล้ว วันนี้ทาง moneysabuy เราขอแนะนำ บทความดีๆเพิ่มเติมที่ ลิงค์ด้านล่างนี้  รับรองว่าท่านผู้อ่านจะไม่พลาดบทความการเงินดีๆอย่างแน่นอน…

บทความแนะนำ

นอกจากนี้หากท่านกำลังต้องการ สินเชื่อเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่ายที่สุด ที่ออกมาเพื่อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการเงินกู้จำนวนไม่มากหรือเงินด่วนที่หมุนไม่ทันสามารถเข้าถึงเงินจำนวนนี้ได้ง่ายมากขึ้น โดยท่านที่สนใจสามารถไปดูเพิ่มได้ที่ ลิงค์นี้เลย : วิธีสมัครสินเชื่อ truemoney kkp cash now เงินกู้สมัครง่ายผ่านมือถือ