Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
ธุรกิจกัญชาถูกกฏหมาย

ธุรกิจกัญชาถูกกฏหมาย ทำยังไงให้ไม่ถูกจับ

สำหรับท่านที่ต้องการปลูกกัญชาหรือต้องการจะเปิด ธุรกิจกัญชาถูกกฏหมาย ทำยังไงให้ไม่ถูกจับ วันนี้ทาง  Moneysabuy จะมาแนะนำว่าจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรและจะต้องยื่นคำขออนุญาตที่ไหนบ้าง เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย…


วิธีสมัครสินเชื่อ LINE BK เงินกู้สมัครง่ายเงินเดือน 5,000 บาทก็สมัครได้


ธุรกิจกัญชาถูกกฏหมาย ทำยังไงให้ไม่ถูกจับ

ธุรกิจกัญชาถูกกฏหมาย

เมื่อเร็วๆนี้ทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการลงนามในประกาศในราชกิจจานุเบกษาของกระทรวง เพื่อยกเว้นกัญชาที่มีสารสกัด THC ไม่เกิน 0.2% ออกจากยาเสพติดอย่างสิ้นเชิง เท่ากับว่าบ้านเรามีกัญชาถูกกฎหมายแล้วแต่ประกาศดังกล่าวยังต้องใช้ควบคู่ไปกับ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาตราเป็นกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร หลังเข้าสภาไปตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมาดังนั้นประชาชนอาจจะยังคงต้องรอไปอีกสักพักกว่ากัญชาจะ สามารถทำธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบโดยที่ไม่มีข้อจำกัดในวันไหน ดังนั้นกลุ่มที่จะปลูกกัญชาเพื่อนำไปใช้เพื่อความบันเทิงส่วนตัว ต้องพักเอาไว้ก่อน ยังไม่สามารถทำได้ และไม่น่าจะทำได้ไปอีกนาน

 

 ประชาชนทั่วไปจะปลูกกัญชา เพื่อขายทางการแพทย์ ได้ไหม

ธุรกิจกัญชาถูกกฏหมาย

สำหรับความหมาย กัญชาทางการแพทย์ แผนปัจจุบันที่ไม่ใช่การแพทย์แผนไทย ประชาชนทั่วไปจะปลูกและผลิตได้ต้องจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเท่านั้น และขายให้กับ ผู้มีใบอนุญาตผลิตกัญชา ซึ่งปัจจุบัน จำกัดอยู่เพียง หน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ และโรงพยาบาลของรัฐบางแห่งเท่านั้น โดยในใบอนุญาตผลิต ต้องระบุชื่อของวิสาหกิจชุมชุมผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยไว้ด้วย ตลอดจนสถานที่ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดนี้ จำนวนเนื้อที่ดินที่ใช้และจำนวนต้นที่จะปลูก ปริมาณสารสกัดจากกัญชาที่ผลิต เป็นโควต้าจำกัด แต่ละปี ที่จะใช้ในการศึกษาวิจัยและรักษาผู้ป่วย เพื่อป้องกันการรั่วไหล หากแตกต่างไปจากนี้แล้ว กัญชายังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่ หากวิสาหกิจชุมชนนำกัญชาที่ปลูกร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ ไปขายให้กับบริษัทที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย แบบเดินหน้าทำธุรกิจค้ากำไรเต็มที่ กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกกฎหมายก็จะกลายเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายในทันที เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์

คุณสมบัติขอปลูกกัญชาทางการแพทย์

ท่านที่สนใจปลูกกัญชาทางการแพทย์ ต้องทำอย่างไร กฎหมายออกมาว่าจะต้องปลูก เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือศึกษาวิจัยและพัฒนา เท่านั้น โดยยื่นคำขออนุญาต ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
  2. แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เภสัชกร แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน
  3. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีการสอนทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์
  4. วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร โดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ หรือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

นอกจากนี้ในช่วง 5 ปีแรก นับแต่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ (19 กุมภาพันธ์ 2562 – 2567) ผู้ขออนุญาตปลูกต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการร่วมกับผู้ขออนุญาตข้างต้น

 

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นคำขออนุญาตปลูกกัญชา

ธุรกิจกัญชาถูกกฏหมาย

  1. ผู้ยื่นคำขอฯ ต้องไม่เคยมีประวัติการถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
  2. สถานที่ปลูก มีเลขที่ตั้งและที่อยู่ชัดเจน มีระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัย พื้นที่เพาะปลูกใช้วัสดุในการสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรงและปิดกั้นเพื่อป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก ** ต้องแสดงหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองของสถานที่ปลูก หรือหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ให้เช่า หรือผู้ให้ใช้ที่ดิน ในกรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการเพาะปลูก **
  3. สถานที่จัดเก็บเมล็ดพันธุ์กัญชา ผลผลิตกัญชาที่ได้ภายหลังจากการเก็บเกี่ยว รวมถึงส่วนที่เหลือของกัญชาเพื่อรอทำลาย ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัย แยกเก็บเป็นสัดส่วนและไม่ปะปนกับวัตถุอื่นๆ
  4. สถานที่จัดเก็บ เมล็ดพันธุ์กัญชา ผลผลิตกัญชาที่ได้ภายหลังจากการเก็บเกี่ยว รวมถึงส่วนที่เหลือของกัญชาเพื่อรอทำลาย ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัย แยกเก็บเป็นสัดส่วนและไม่ปะปนกับวัตถุอื่นๆ
  5. แผนการผลิต แผนการจำหน่าย และแผนการใช้ประโยชน์
  6. วิธีการดำเนินการ เช่น รายละเอียดและแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ วิธีการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น

 

จะปลูกกัญชาที่บ้านต้องทำอย่างไร

ธุรกิจกัญชาถูกกฏหมาย

ตามร่างกฎหมายนั้นได้บอกไว้ว่าหากจะปลูกกัญชาที่บ้านท่านจะต้องไปทำการขออนุญาตจากรัฐในการปลูกกัญชาแล้วจะสามารถปลูกกี่ต้นนั้นขึ้นอยู่กับการแจกแจ้งรายละเอียดกับทางภาครัฐ ส่วนท่านที่อาศัยอยู่ใน กทม. นั้นสามารถเดินทางไปแจ้งได้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือคนที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน ส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ก็ต้องจดแจ้งต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยใบจดแจ้งจะมีอายุ 1 ปี นอกจากนี้หากประชาชนรวมตัวกันในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 7 คน ก็สามารถปลูกกัญชาได้ด้วยเช่นกัน

 

อะไรคือวิสาหกิจชุมชน

ธุรกิจกัญชาถูกกฏหมาย

วิสาหกิจชุมชน นั้นจะเกิดได้จะร่วมมือกับองค์การฯที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และได้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา) จากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีประสบการณ์ในการปลูก “กัญชา” ทางการแพทย์สายพันธุ์ “กัญชา” ตามที่องค์การฯต้องการ วิธีการปลูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชสมุนไพร Good Agricultural Practices (GAP) มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี เพื่อป้องกันการรั่วไหลของ “กัญชา” ตลอดการปลูก การเก็บเกี่ยว การทำลาย และการขนส่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมี “วิสาหกิจชุมชน” ที่ได้รับอนุญาตปลูกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวน 82 ราย แต่ละรายก็มีรูปแบบการปลูกที่หลากหลาย ทั้งแบบระบบปิด (Indoor) แบบโรงเรือน (Greenhouse) และแบบกลางแจ้ง (Outdoor) ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละ “วิสาหกิจชุมชน” ที่ขออนุญาตปลูกร่วมกับหน่วยงานรัฐ ทั้งเพื่อการศึกษาวิจัยและการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ “กัญชา” ทางการแพทย์ทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบัน

ราคาซื้อขายกัญชาในไทยเวลานี้

ธุรกิจกัญชาถูกกฏหมาย

 

สำหรับราคาการรับซื้อช่อดอกแห้งเกรด A ปริมาณสารสำคัญ CBD มากกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ (โดยน้ำหนัก) กิโลกรัมละ 45,000 บาท เกรด B ปริมาณสารสำคัญ CBD 10 – 11.9 เปอร์เซ็นต์ (โดยน้ำหนัก) กิโลกรัมละ 37,500 – 43,125 บาท ปริมาณสารสำคัญ CBD 8-9.9 เปอร์เซ็นต์ (โดยน้ำหนัก) กิโลกรัมละ 30,000 – 35,625 บาทราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่องค์การเภสัชกรรม กำหนด สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเสนอเข้าร่วมที่ www.gpo.or.th/กัญชา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center โทร 1648 E-mail: [email protected] โดยองค์การฯ จะพิจารณาคุณสมบัติและศักยภาพตามรายละเอียดที่ลงทะเบียนไว้

 

สรุปประชาชนทั่วไปสามารถปลูกกัญชาได้หรือไม่

ธุรกิจกัญชาถูกกฏหมาย

ปัจจุบันกฎหมายยังไม่ได้มีการอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปปลูกกัญชาได้เอง อย่างไรก็ตาม สามารถรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร โดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อขออนุญาตปลูกกัญชาได้ ทั้งนี้ กรณีปลูกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดต้องระวางโทษ  จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 500,000 บาท ถ้าเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท   ถึง 1,500,000 บาท อย่างไรก็ตาม ในการปลูกในครัวเรือนหรือใช้เพื่อทำธุรกิจ หากพบว่ามีการนำไปใช้เป็นยาเสพติดนั้น “ผิดกฎหมาย” อยู่ และผู้ฝ่ายฝืนก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

ก่อนจะจากกันนอกจากบทความดีๆ แล้ว วันนี้ทาง moneysabuy เราขอแนะนำ บทความดีๆเพิ่มเติมที่ ลิงค์ด้านล่างนี้  รับรองว่าท่านผู้อ่านจะไม่พลาดบทความการเงินดีๆอย่างแน่นอน…

บทความแนะนำ

นอกจากนี้หากท่านกำลังต้องการ สินเชื่อเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่ายที่สุด ที่ออกมาเพื่อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการเงินกู้จำนวนไม่มากหรือเงินด่วนที่หมุนไม่ทันสามารถเข้าถึงเงินจำนวนนี้ได้ง่ายมากขึ้น โดยท่านที่สนใจสามารถไปดูเพิ่มได้ที่ ลิงค์นี้เลย : วิธีสมัครสินเชื่อ truemoney kkp cash now เงินกู้สมัครง่ายผ่านมือถือ

 

อ้างอิงข้อมูลจาก  กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข