Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
ขั้นตอนการรับมรดกตามกฎหมาย

ขั้นตอนการรับมรดกตามกฎหมาย

เรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิการรับมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นทาง Moneysabuy เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ความเป็นจริงแล้ว สิทธิการรับมรดกนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มันใกล้ตัวมากกว่าที่ท่านคิด ดังนั้นวันนี้เราจะพาท่านไป เช็คสิทธิ ขั้นตอนการรับมรดกตามกฎหมาย เมื่อถึงเวลาท่านจะได้เข้าใจแล้วไม่ต้อง เกิดการแย่งชิงกันทรัพย์มรดกกันอีกต่อไป…


วิธีสมัครสินเชื่อ truemoney kkp cash now เงินกู้สมัครง่ายรับเงินทันที


ขั้นตอนการรับมรดกตามกฎหมาย ใครบ้างมีสิทธิและไม่มีสิทธิรับมรดก

ขั้นตอนการรับมรดกตามกฎหมาย

 

ขั้นตอนการรับมรดกนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของมรดกถึงแก่กรรม มรดกย่อมตกแก่ทายาททันที : ตามกฎหมายในประเทศไทยหากบุคคลใดเสียชีวิต มรดกของบุคคลนั้นตกแก่ทายาทโดยทันที ไม่ว่าการเสียชีวิตนั้นจะเกิดจากสาเหตุธรรมชาติหรือตายโดยผลของกฎหมาย(สาบสูญ) กองมรดกจำพวกทรัพย์สินทุกชนิดที่ผู้ตายมีอยู่ ก่อน ถึงแก่ความตาย ตลอดจนทั้งสิทธิ หน้าที่และความรับผิดอื่นๆที่ผู้เสียชีวิตมีอยู่ก่อนถึงแก่ความตายด้วยเช่นกัน หรือเรียกง่ายๆว่าหากผู้ตายมีหนี้ หนี้นั้นจะตกสู่ทายาทโดยทันที เว้นแต่สิทธิ หน้าที่และความรับผิดนั้นจะเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ ตัวอย่างเช่น ความรับผิดทางอาญา หรือความเป็นนายจ้างลูกจ้าง เป็นต้น

แต่หากเป็นทรัพย์สินที่ได้มาหลังเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินนั้นๆก็จะไม่ถือเป็นมรดกไม่จำต้องแบ่งให้แก่ทายาทได้แก่ เงินได้จากการประกันชีวิต หรือเงินค่าทำศพที่ได้จากองค์กรต่างๆ ในกรณีนี้ทายาทไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินประกันชีวิตได้ในฐานะที่เป็นทรัพย์มรดก ส่วนบุคคลใดจะได้เงินจากประกันชีวิตนั้นย่อมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรณ์ เช่น หากคนตายทำประกันชีวิตโดยให้สิทธิรับกรมธรรณ์ เป็นคนนอกวงศ์ตระกูล คนในตระกูลก็จะไม่มีสิทธิไปรับเงินตรงส่วนนี้ด้วยเช่นกัน

 

ประเภททายาทตามกฎหมาย

ขั้นตอนการรับมรดกตามกฎหมาย

โดยปกตินั้นทายาทตามกฎหมายจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท แบ่งออกเป็น ผู้รับพินัยกรรม และ ทายาทโดยธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้รับพินัยกรรม

 • สำหรับสิทธิผู้รับพินัยกรรมจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ ก่อนเสียชีวิตเจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้ โดยไม่ว่าจะยกทรัพย์สินให้ทั้งหมดหรือแค่บางส่วน แต่ก็มีข้อยกเว้นด้วยเช่นกันหาก ผู้ที่ถูกระบุให้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ทำพินัยกรรม เป็นต้นจะถือว่า ข้อกำหนดในพินัยกรรมนั้นตกเป็นอันไร้ผลตามกฎหมาย หรืออีกกรณีเช่น ต้องปันทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมนั้นสู่กองมรดกเพื่อแจกจ่ายให้แก่ทายาทโดยธรรมต่อไป และบุคคลที่เคยมีชื่อเป็นผู้รับมรดกตามพินัยกรรมก็มีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมได้เช่นกัน

ทายาทโดยธรรม

 • สำหรับสิทธิของทายาทโดยธรรมในการรับมรดกนั้น จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้เสียชีวิตยังไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หรือทำไว้แต่พินัยกรรมนั้นไร้ผลตามที่กล่าวมาด้านบน ทรัพย์มรดกก็จะตกเป็นของทายาทโดยธรรมโดยอัตโนมัติและทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกนั้นมีสภาพบุคคล คือทายาทจะต้องเกิดเป็นทารกแล้วในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย แต่กรณีของทารกในที่ยังอยู่ในครรภ์มารดาก็อาจเป็นทายาทโดยธรรมได้ หากภายหลังได้คลอดเป็นทารกภายใน 310 วัน นับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายหากเกิดกว่านั้นไม่มีสิทธิรับมรดก

 

การเรียงลำดับรับทรัพย์มรดก

ขั้นตอนการรับมรดกตามกฎหมาย

สำหรับสิทธิการรับ ทรัพย์มรดก ของทายาทโดยธรรมจะมี 6 ลำดับ เพื่อเป็นการจัดอันดับในการแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรมนั้นต้องแบ่งตามลำดับชั้นดังต่อไปนี้

 1. ผู้สืบสันดาน หรือก็คือ บุตร(ลูกโดยกำเนิด)โดยชอบด้วยกฎหมาย, บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว และบุตรบุญธรรม
 2. บิดามารดา ในกรณีของบิดา เฉพาะบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นที่มีสิทธิรับมรดก
 3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
 4. พี่น้องต่างพ่อหรือต่างแม่ หรือ พี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกัน
 5. ปู่ ย่า ตา ยาย
 6. ลุง ป้า น้า อา

ตัวอย่าง

นาย สมชาย มีบุตรสองคนได้แก่ นาย ขวัญชัย และ นาย คงมีบุญ และมีบิดามารดา  ได้แก่นายเอก นางโท และมีพี่น้องร่วมสกุลคือ นายดำ และ นายแดง เมื่อนาย  ก. ถึงแก่กรรม ตามลำดับที่จะได้รับสิทธิในมรดกของนาย ก. ผู้เป็นทายาทโดยธรรม ที่ยังมีชีวิตอยู่ มีดังนี้

 • ลำดับที่ 1 ผู้สืบสันดาน  ก็คือ นาย ขวัญชัย  นาย คงมีบุญ ผู้ซึ่งเป็นบุตรของนาย สมชาย
 • ลำดับที่ 2 บิดามารดาก็คือนายเอก นางปัญญา  บิดามารดาของนาย สมชาย
 • และลำดับที่ 3 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน   ก็คือ  นายพงษ์ธร นายสมบุตร  พี่ชายน้องชายของนาย สมชาย

ฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงทายาทที่เป็นญาติก็จะมีถึงหกลำดับนี้เท่านั้น  ห่างจากนี้ไปก็ไม่ใช่ทายาทแล้ว  แต่จะได้รับส่วนแบ่งมรดกทุกลำดับหรือไม่  ต้องดูกันต่อไปอีกชั้นหนึ่ง  เมื่อกล่าวถึงทายาทของผู้ตายก็ต้องเอาผู้ตายเป็นหลักคือศูนย์กลางดังตัวอย่างที่ยกขึ้นก็จะเห็นได้ง่ายๆ ส่วนคู่สมรสก็ถือเป็นทายาทโดยธรรมเช่นกัน เพียงแต่ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับตามลำดับข้างต้นนี้ โดยจะมีกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นกรณีพิเศษ เพราะฉะนั้นท่านผู้อ่านที่เป็นสุภาพสตรี หากมีคู่ครองแนะนำให้จดทะเบียนสมรสท่านถึงจะมีสิทธิ์ตามกฎหมาย

 

ญาติสนิทตัดญาติห่าง คืออะไร

ขั้นตอนการรับมรดกตามกฎหมาย

สำหรับความหมาย ญาติสนิทตัดญาติห่าง คือ โดยปกติทายาทโดยธรรมทั้ง 6 ลำดับนั้นจะไม่ได้มีสิทธิรับมรดกด้วยกันหมดทุกคน เพราะหากทายาทลำดับต้นยังมีชีวิตอยู่ก็เฉพาะแต่ทายาทลำดับนั้นที่มีสิทธิรับมรดก ส่วนทายาทในลำดับถัดลงมาท่านไม่มีสิทธิรับมรดกของเจ้ามรดก โดยเราจะขอยกตัวอย่างดังนี้

หากบุตรของเจ้ามรดกถือเป็นทายาทโดยธรรมในลำดับที่ 1 ที่อยู่ในฐานะเป็นผู้สืบสันดานของเจ้ามรดก นั้นก็เท่ากับว่า ทรัพย์มรดกจะตกเป็นของบุตรคนดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ทายาทลำดับที่ 3 ลงไปไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายเลยไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ส่วนทายาทในลำดับที่ 2 นั้นหากยังมีชีวิตอยู่ กฎหมายให้สิทธิร่วมรับมรดกกับทายาทลำดับที่ 1 ได้

แต่หากทายาทโดยธรรมในลำดับที่ 1 และ ที่ 2 เสียชีวิต ทายาทลำดับที่ 3 ลงไปถึงจะมีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย แต่ตั้งแต่ทายาทลำดับที่ 4 ลงไปไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ถ้าทายาทโดยธรรมในลำดับเดียวกันนั้นมีหลายคน ทายาทเหล่านั้นย่อมได้ส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกคนละเท่าๆกัน

กรณีที่ไม่มีญาติรับมรดก

หากบุคคลใดตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้และไม่มีทายาทโดยธรรม มรดกของบุคคลนั้นย่อม ตกทอดแก่แผ่นดินทั้งหมด

สรุปจากที่อธิบายมานี้เป็นข้อมูลการรับมรดกตามกฎหมายเท่านั้น แต่ในเหตุการณ์อาจจะยังมีข้อกฎหมายอีกมากมายที่ไม่สามารถกล่าวไว้ ณ ทีนี้ได้ทั้งหมด ดังนั้นหากท่านที่ยังความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายมรดกท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นิติกรศาลยุติธรรมทั่วประเทศ หรือที่สำนักงานอัยการ(คุ้มครองสิทธิ)ทั่วประเทศ หรือไม่ก็สามารถปรึกษาทนายความได้เช่นกัน

 

ก่อนจะจากกันนอกจากบทความดีๆ แล้ว วันนี้ทาง moneysabuy เราขอแนะนำ บทความดีๆเพิ่มเติมที่ ลิงค์ด้านล่างนี้  รับรองว่าท่านผู้อ่านจะไม่พลาดบทความการเงินดีๆอย่างแน่นอน…

บทความแนะนำ

นอกจากนี้หากท่านกำลังต้องการ สินเชื่อเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่ายที่สุด ที่ออกมาเพื่อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการเงินกู้จำนวนไม่มากหรือเงินด่วนที่หมุนไม่ทันสามารถเข้าถึงเงินจำนวนนี้ได้ง่ายมากขึ้น โดยท่านที่สนใจสามารถไปดูเพิ่มได้ที่ ลิงค์นี้เลย : วิธีสมัครสินเชื่อ truemoney kkp cash now เงินกู้สมัครง่ายผ่านมือถือ

 

อ้างอิงข้อมูล : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ ว่าด้วยมรดก