Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุรายได้น้อย

กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุรายได้น้อย 900 บาท งวดแรกเดือนมีนาคม

กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุรายได้น้อย 900 บาท เป็นเวลา 9 เดือน งวดแรกเริ่มเดือนมีนาคม 2567 โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส เดือนละ 300 บาท ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนไม่เกิน 100,000 บาท

กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุรายได้น้อย 900 บาท งวดแรกเดือนมีนาคม

กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุรายได้น้อย

โดยจะได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2567 การจ่ายเงินสงเคราะห์จะดำเนินการผ่านช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ หากผู้ได้รับสิทธิไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้ สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้

กำหนดการจ่ายงวดแรก เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

รอบการโอนเงิน มกราคม – กันยายน 2567 รวมจำนวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น 900 บาท

  • ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2567 (มกราคม-มีนาคม) 300 บาท
  • ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2567 (เมษายน-มิถุนายน) 300 บาท
  • ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 2567 (กรกฎาคม-กันยายน) 300 บาท

ช่องทางการโอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

จะโอนเงินผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1. บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิแจ้งตามหนังสือให้ความยินยอม โอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น

2. บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ

กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุรายได้น้อย

การยืนยันตัวตนผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน (e-KYC)

สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา สำหรับผู้มีสิทธิที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้ (ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้)  สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น ได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th/) หรือขอรับและยื่นแบบฟอร์มได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ทุกจังหวัด หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ